baner - Forum

Prawo Własności Przemysłowej

Topografia układu scalonego

Przez topografię układu scalonego rozumie się rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego. Przez układ scalony rozumie się jedno- lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów z materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełniania funkcji elektronicznych (art. 196 Ustawy Prawo własności przemysłowej z 30.06.2000 r.)

Na topografię udzielane jest prawo z rejestracji (art. 197). Przez uzyskanie prawa z rejestracji nabywa się prawo do wyłącznego korzystania z topografii w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona topografii ustaje po dziesięciu latach od końca roku kalendarzowego, w którym topografia lub układ scalony zawierający taką topografię był wprowadzony do obrotu, lub końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia.

Topografię uznaje się za oryginalną, jeżeli jest wynikiem pracy intelektualnej twórcy i nie jest powszechnie znana w chwili jej powstania. Zaś na topografię składającą się z elementów powszechnie znanych udziela się prawa z rejestracji tylko w takim zakresie, w jakim kombinacja tych elementów jest oryginalna (art. 198) Uprawnionym do uzyskania prawa z rejestracji topografii jest twórca, jego następca prawny albo osoba, z którą twórca jest związany stosunkiem pracy bądź inną umową lub, która udzieliła twórcy pomocy przy powstaniu topografii.

Twórca topografii ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tej topografii przez Przedsiębiorcę (art. 201). Organem uprawnionym do rozpatrywania podań o wydanie prawa z rejestracji jest Urząd Patentowy RP (art. 203).

Procedura uzyskania prawa z rejestracji

Zgłoszenie topografii układu scalonego w celu uzyskania prawa z rejestracji powinno obejmować:

  • podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, słowne oznaczenie techniczne funkcji elektronicznej topografii, dane twórcy, wskazanie podstawy do uzyskania prawa z rejestracji, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą oraz wniosek o udzielenie prawa z rejestracji;
  • materiał identyfikujący topografię (2 egzemplarze), zawierający niezbędne dane do jednoznacznego określenia topografii; materiał ten powinien być przedstawiony na rysunku lub fotografii w celu określenia sposobu wytwarzania układu scalonego, maski lub fragmentu maski do wytwarzania układu scalonego oraz warstw układu scalonego;
  • oświadczenie dotyczące daty wprowadzenia topografii do obrotu, jeżeli miało ono miejsce przed dokonaniem zgłoszenia;
  • dokument przeniesienia prawa do rejestracji, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą topografii lub uprawnionym do prawa z rejestracji z mocy ustawy;
  • pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

Zgłoszenie, które obejmuje co najmniej podanie oraz część wyglądającą na materiał identyfikujący topografię, daje podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane.

Zgłoszenie topografii może dotyczyć tylko jednego rozwiązania.

Wraz ze zgłoszeniem należy także dokonać odpowiedniej opłaty. Aktualnie obowiązujące stawki opłat można znaleźć na witrynie internetowej Urzędu Patentowego: uprp.pl.

Udzielenie prawa z rejestracji topografii układu scalonego stwierdza się przez wydanie świadectwa rejestracji topografii. Udzielone prawa z rejestracji topografii podlegają wpisowi do rejestru topografii układów scalonych.